Ożywienie rolnictwa w Polsce

Zauważamy, że rolnictwo w Polsce to niezmiernie znacząca gałąź ekonomiczna. Dlatego wiele osób zwraca uwagę na rozwój tej gałęzi. Rozkwit rolnictwa w Polsce w 2014 roku warunkują elementy naturalne oraz pozaprzyrodnicze. Do czynników naturalnych zaliczamy: warunki klimatyczne, relacje hipsometryczne, jakość gleb. Rozstrzygającą rolę odgrywają okoliczności klimatyczne. Na przykład granicę hodowli zbóż wyznacza izoterma + 15°C najcieplejszego miesiąca w ciągu roku.

Na półkuli północnej przepoławia ona centralną Kanadę, centralną Skandynawię oraz północną Rosję (ok. 63-65°N). Na północ od owej izotermy hodowla zbóż jest niemalże niepraktyczna. Flory posiadają naturalnie rozmaite oczekiwania termiczne, przykładowo ważne zboże – ryż, aby w pełni dojrzeć, po­trzebuje co bynajmniej czterech miesięcy ze średnią gorączką przekraczającą +20°C. Obszerny wpływ na gospodarkę rolną wywiera rzeźba obszaru i wysokość nad poziomem morza.

Rolnictwu na komplet dopisują tereny równinne i nisko położone, gdyż wolno tam na dużą skalę stosować mechanizację prac polowych. Rolnictwo jest działem gospodar­ki, jaki mieści uprawę roślin, chów zwierząt domowych i przygotowawczą edycję uzyskiwanych wy­robów. Realizuje ono funkcje ekono­miczne, obywatelskie i przestrzenne.

124

Funkcje ekonomiczne jednoczą się z dostarczaniem żywności dla ludzi, pasz dla zwierząt oraz materiałów dla przemysłu, a również towarów do handlu zewnętrznego i cudzoziemskiego. Misje przestrzenne polegają na kształtowaniu krajobrazu przez metamorfozę krajobrazu oczywistego na kulturowy. Znaczenie rolnictwa w poszczególnych krajach jest rozmaite. Są kraju, w jakich ta ga­łąź gospodarki stanowi drobny procent w strukturze dochodu etnicznego, zwłaszcza w państwach wysoko rozwiniętych (np. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji rol­nictwo dostarcza jedynie 1-8% wartości dochodu etnicznego). W państwach rozwija­jących się oraz opóźnionych w rozwoju ekonomicznym udział rolnictwa w kreowaniu do­chodu narodowego jest obfity – osiąga 9-40% wartości towaru krajowego.

Wyposażenie rolnicze kupisz w sklepie Panfarmerek.pl – Farmerski sklep internetowy – sprawdź.